ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor vid köp och bokning av evenemangsbiljetter samt värdebevis i Live i Lommas biljettsystem.

1. PARTER/DEFINITIONER
– Arrangör som försäljer biljetter och värdebevis via Live i Lommas biljettsystem, nedan
‘Leverantören’
– Biljettköparen, som bokat eller köpt biljetter via Live i Lommas biljettsystem, nedan
‘Kunden’
– Live i Lommas biljettsystem, nedan ‘Systemet’ – Beurling & Wallström AB, nedan
‘Systemleverantören’

2. ALLMÄNT
Följande villkor gäller mellan arrangören, ‘Leverantören’ och biljettköparen, ‘Kunden’, vid köp
och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av ‘Leverantören’, med hjälp av
Seaside singers, ‘Systemleverantören’, biljettsystem, ‘Systemet’.

3. BILJETTKÖP OCH BOKNING
Biljettköp är bindande och kan inte ångras eller ändras. Likvida inbetalda medel från Kunden
mottages av Systemleverantören på ett klientmedelskonto som därefter vidarebefordras till
av Leverantören anvisat konto. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte.
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller
värdebevis.

4. BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS
Biljett eller värdebevis har av Systemet en påförd säkerhetsfunktion och medger endast
inträde eller användande en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som
fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering,
annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörlig tillträde till evenemang eller
nyttjande av värde.

5. PERSONLIGT BRUK
5.1 Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det
innebär att biljetten inte får säljas vidare eller på annat sätt nyttjas av en annan person.
5.2 Systemleverantören kan på uppdrag av Leverantören makulera bokningar eller köp som
görs av Kunden, och med omedelbar verkan stänga av Kunden från Systemet, om Kunden
agerar i bedrägligt syfte, inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter och/eller bryter mot
eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet i övrigt. Detta kan t.ex. vara bokning eller
köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar,
vidareförsäljning av köpta biljetter eller att på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt.

6. PERSONUPPGIFTER OCH SAMTYCKE
6.1 Systemet lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar vid biljettköpet.
Systemet behandlar sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden
tillgång till de tjänster som Systemet och Leverantören erbjuder, hantera Kundens och
Leverantörens användning av Systemet samt erforderlig kommunika- tion för leverans eller
information. Systemleverantören agerar i detta fallet som Personuppgiftsbiträde.

Leverantören/Arrangören är personuppgiftsansvarig, dvs. den som ansvarar för
behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204).
Systemleverantören kommer att få tillgång till Kundens uppgifter för något av de ändamål
som anges i denna policy.

6.2 När Kunden öppnar ett konto eller köper biljetter kan Leverantören be om Kundens
samtycke för att samla in, bearbeta eller använda Kundens personliga information för
specifika ändamål såsom tex. profilering, målgruppsanalyser och nyhetsbrevsutskick mm.
Om Kunden önskar att återkalla ett samtycke som denne har gett till Leverantören för
användning av personuppgifter ska detta meddelas till Systemleverantören skriftligt via
biljett@seasidesingers.se.

6.3 Kunden har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära ut en rapport om sina
personuppgifter som behandlas av Leverantören eller Systemleverantören. En sådan
begäran ska vara skriftlig. Om Kunden vill korrigera, ändra eller uppdatera information som
har lämnats till oss, Systemleverantören, eller vill begära en kopia på den information som vi
tillhandahåller, ska Systemleverantören kontaktas via biljett@seasidesingers.se.

7.1 INSTÄLLT EVENEMANG
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I
händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta den ansvarige
Leverantören, som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte
försäkrings-, service-, leverans- och distributionsavgifter.

8. FORCE MAJEURE
För de fall där evenemanget ej kan genomföras pga. hinder utanför
arrangören/leverantören/arenans kontroll, som skäligen inte kan ha räknats med när avtalet
ingicks och vars följder denne skäligen ej kunde ha undvikit eller övervunnit, är
arrangören/leverantören/are- nan fri från skadeståndsskyldighet samt andra påföljder.
Detsamma gäller om ett evenemang ställs in beroende på någon som Leverantören anlitat
eller annan i tidigare led.

9. ANSVAR
Leverantören arrangerar ett evenemang och säljer biljetter och värdebevis genom Systemet
till Kunden. Systemleverantören kan inte ställas till svars för skada orsakad av driftstörning,
försening, avbrott eller annan omständighet som försvårar eller omöjliggör nyttjande av
Systemet. Systemleverantören kan inte heller ställas ansvarig för evenemangets
genomförande, kvalitet, innehåll eller annan brist hänförd till evenemanget såsom inställt
evenemang, konkurs, brott eller annan omständighet.
9.1 Systemleverantören ersätter således aldrig Kunden gällande fysisk, psykisk eller
ekonomisk skada orsakad av Leverantören. Alla frågor omersättning eller anspråk pga.
evenemanget och dess genomförande eller brister ska därför riktas oavkortat till
Leverantören.
Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller
köpet är genomfört.

Villkor för Live i Lommas evenemang och biljettsystem.

TERMS AND CONDITIONS
Terms and conditions for purchasing and reservation of event tickets and vouchers in
Live i Lommas ticket system.

1. PARTIES/DEFINITIONS
– Organizer who sells tickets and vouchers in Live i Lommas ticket system, below ‘The
supplier’
– The ticket customer, who has reserved or purchased tickets in Live i Lommas ticket
system, below ‘The customer’
– Live i Lommas ticket system, below ‘The system’ – Beurling & Wallström AB, below ‘The
system supplier’

2. IN GENERAL
The following terms and conditions applies between the organizer, “The supplier” and the
ticket customer, “The customer”, for purchas- es and reservations of event tickets provided
by “The supplier”, using
Seaside singers, “The system supplier” ticket system, “The system”.

3. TICKET PURCHASES AND RESERVATIONS
Ticket purchases are binding and can not be undone or changed. Liquid funds paid by The
customer is received by The system supplier on a client account and is thereafter forwarded
to an account designated by The supplier. A lost ticket or voucher will not be replaced. The
distance contracts acts regulations regarding the right to withdraw does not apply when
buying tickets or vouchers.

4. TICKETS AND VOUCHERS
Tickets and vouchers contains a security function applied by The system and only allows
one entry or usage. The customer has the full responsibility to store and protect the ticket or
the voucher in a safe way, both electronically and physically, to prevent duplication, other
amplifications or other ways to contribute to improper access to events or use of value.

5. PERSONAL USE
5.1 Tickets may only be purchased for personal use and may not be used for commercial
purposes. This means that the ticket may not be resold or in other ways used by another
person.
5.2 The system supplier can, on behalf of The supplier, cancel reservations or purchases
made by The customer and reject The customer from The system, if The customer acts for
fraudulent purposes, register incorrect information and/or violates or attempts to circumvent
the terms that applies to the purchase. This may include to reserve or purchase more units
than permitted, indicating incorrect information for the purpose of obtaining benefits, resell
purchased tickets or otherwise act fraudulently and/or criminally.

6. PERSONAL DATA AND CONSENT
6.1 The system stores purchase history and personal data which the customer leaves when
they purchase tickets. The system treats that kind of information with automatic data
processing in order to give The customer access to the kind of services that The system and
The supplier offers, to handle The customers and The suppliers usage of The system and
necessary communication for delivery or information. In this case The system supplier acts

like a Personal data processor. The supplier/the organizer is the Personal data controller,
which means that they are the one who has the responsibility for the treatment of the
personal data according to The personal data act (1998:204). The system supplier will get
access to The customers personal data for some of the reasons that has been stated in this
policy.

6.2 When The customer opens an account or purchase tickets, The supplier can ask for The
customers consent to collect, process or use The customers personal data for specific
purposes such as profiling, audience analysis and newsletters etc. If The customer wants to
withdraw an agreement that has been given to The supplier for usage of personal data, this
should be notified to the System supplier in writing to biljett@seasidesingers.se.

6.3 The customer has the right to, once per calendar year, request a report that is free of
charge, containing information about their personal data that is processed by The supplier or
The system supplier. That kind of request should be in writing. If The customer wants to
correct, change or update the information that has been given to us, The system supplier, or
wants to request a copy of the information we are providing, The system supplier should be
contact- ed at biljett@seasidesingers.se.

7.1 CANCELLED EVENT
The customer has the full responsibility to control if the event is cancelled or moved to
another location. In case of a cancelled event, The customer should immediately contact
The supplier, that is responsible regarding refunds of the tickets. In case of cancelled events,
there will be no refunds regarding insurance-, service-, delivery- or distribution fees.

8. FORCE MAJEURE
In those cases where the event can not be performed due to obstacles beyond the
organizer/suppliers/arenas control, which can not reasonably be counted on when the
contract was concluded and whose consequences they reasonably could not have avoided
or overcome, the organizer/supplier/arena is free from liability and other sanctions. The
same regulations applies if an event is cancelled because of someone who is an employee
of The supplier or someone else in an earlier line.

9. RESPONSIBILITIES
The supplier arranges an event and sells tickets and vouchers through The system to The
customer. The system supplier can not be held responsible for damage caused by
disturbance in the system, delays, interruptions or other circumstances that complicates or
disables the usage of The system. The system supplier can not either be held responsible
for the implementation, quality, content or other flaws that can be connected to the event,
such as a cancelled event, bankruptcy, crimes or other circumstances.
9.1 The system supplier do not compensate The customer regarding physical, mental or
economic damage caused by The supplier. All questions regarding refunds or demands
because of the event and its implementation or flawses should therefore be directed to The
supplier.
An agreement with this terms and conditions is considered entered and accepted by The
customer when the reservation or the purchase is completed.